Artikel 1.

– Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst tussen Jan Thiel Car Rentals B.V. als verhuurder en u als huurder van het voertuig.

– Veranderingen in deze overeenkomst zijn slechts geldig als zij ondertekend zijn door zowel de huurder als Jan Thiel Car Rentals.

– Het ‘auto rapport’ van deze overeenkomst inhoudende verdere bijzonderheden met betrekking tot (de conditie van) het voertuig, de verhuurperiode, huur, verzekeringsmogelijkheden etc. is een onderdeel van de huurovereenkomst.

– Onder voertuig wordt in deze overeenkomst verstaan een auto, een bus, een truck, een pick-up of enig ander voertuig zoals gespecificeerd op het huurcontract. Voorts impliceert het waar nodig wielen, gereedschap, uitrusting, accessoires en voertuigpapieren.

Brandstof is niet bij de huurprijs inbegrepen. Terugbezorgde voertuigen dienen dezelfde hoeveelheid brandstof te bevatten als zij hadden op het moment van vertrek. Wanneer de benzinestand niet op hetzelfde niveau is bij inlevering worden de benzine kosten en NAFL 100,- extra in rekening gebracht. Huurder heeft geen recht op restitutie voor teveel getankte brandstof.

– De huurder dient zich vooraf te vergewissen welke soort brandstof getankt dient te worden. Jan Thiel Car Rentals is niet aansprakelijk jegens de huurder, indien schade ontstaat door het tanken van voor het gehuurde voertuig ongeschikte brandstof. Bij het gebruik van verkeerde brandstof wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt aan de motor van het voertuig.

– Wanneer de sleutel in aanraking is gekomen met water en niet meer werkt wordt hier een bedrag van NAFL 710,- voor gerekend. (NAFL 600,- met een All Risk verzekering).

– Voertuigen worden alleen verhuurd aan personen die tenminste 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

– De minimum leeftijd voor verhuur is 23 jaar. De minimum leeftijd voor extra bestuurders is eveneens 23 jaar.

 

Artikel 2.

– De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen. Wanneer het voertuig om welke reden dan ook wordt ingeleverd voor de overeengekomen retourdatum, is geen restitutie van het huurbedrag mogelijk. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een later tijdstip terug te bezorgen blijft de huurder aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt met het voertuig tot het tijdstip waarop de verhuurder feitelijk het voertuig ontvangt en heeft geïnspecteerd ofwel heeft laten inspecteren.

– Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder het voertuig te inspecteren en aangetroffen schade en/of gebreken direct te melden aan Jan Thiel Car Rentals. Hiervan zal een rapport opgemaakt worden. Melding achteraf is niet mogelijk en wordt toegerekend aan de huurder.

– Indien de huurder de huurperiode wil verlengen, dient dit met Jan Thiel Car Rentals schriftelijk overeengekomen te worden. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Alle autoverzekeringen die van toepassing waren op het gehuurde voertuig tijdens de eerdere huurperiode, worden verplicht en automatisch verlengd voor de verlengde huurperiode.

– Indien het voertuig, zonder anders met Jan Thiel Car Rentals overeen gekomen te zijn, niet binnen de overeengekomen termijn weer bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor Jan Thiel Car Rentals het recht tot onmiddellijke inname van het voertuig. De huurder is dan de prijs verschuldigd als in het hierna volgende punt is vermeld tot en met het tijdstip dat het voertuig weer in het bezit is van Jan Thiel Car Rentals. Alle autoverzekeringen die van toepassing waren op het gehuurde voertuig tijdens de overeengekomen huurperiode, worden verplicht en automatisch verlengd totdat het voertuig weer in het bezit is van de verhuurder.

– Wanneer de huurauto op een later tijdstip wordt ingeleverd dan aangegeven in het huurcontract wordt er een bedrag van ANG 50,- per uur in rekening gebracht + het verzekeringsbedrag indien de huurder voor de voorgaande huurdagen een verzekering heeft afgesloten.

– Het voertuig dient in goede staat terugbezorgd te worden op de plaats en de tijd zoals gespecificeerd in het ‘auto rapport’.

Het is niet toegestaan om in het voertuig te roken. Indien er geconstateerd wordt dat er gerookt is in het voertuig wordt er NAFL 350,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

– Bij inlevering van het voertuig zal deze gecheckt worden door Jan Thiel Car Rentals. Hierbij zal een rapport

worden opgemaakt van aangetroffen schade/gebreken en zal de schade afgewikkeld worden met huurder.

 

Artikel 3.

De auto is standaard verzekerd op basis van WA (Wettelijke Aansprakelijkheid). Deze verzekering dekt de schade aan de tegenpartij, met een eigen risico van ANG 600,- (Speciale klasse ANG 900,-). Schade aan het gehuurde vervoermiddel is voor eigen rekening.

 

Tegen bijbetaling van ANG 17,- (Speciale Klasse ANG 25,-* ) per dag kunt kiezen voor een All Risk Verzekering (WA + Casco). Voor All Risk is het eigen risico per schadegeval ANG 600,- (Speciale klasse ANG 900,-*).

* onder speciale klasse wordt verstaan :             Volkswagen Amarok / VW Tiguan, Mini Cabrio

 

– Tegen betaling van ANG 17,- (Speciale klasse ANG 25,-*) per dag bovenop de All Risk premie kunt u het eigen risico naar ANG 0 terugbrengen (afkopen). Zogenaamd Full Coverage. Afkoop van het eigen risico kan dus alleen in combinatie met All Risk, wanneer de bestuurder 30 jaar of ouder is en bij verhuur van minimaal 5 dagen.

 

– Indien u een All-Risk- of Full Coverage dekking bij ons heeft afgesloten heeft u in Punda en/of Otrobanda uitsluitend dekking tegen diefstal van en/of inbraak in de gehuurde auto indien de auto aantoonbaar in een parkeergarage in Punda en/of Otrobanda geparkeerd stond op het moment dat het voorval zich voordeed.

 

– Schade aan het kap(systeem) van Cabrio-modellen is volledig voor rekening van de huurder. Ook wanneer er een All Risk of Full Coverage verzekering is afgesloten.

 

– U hoeft bij ons geen borgsom te betalen.

 

– De huurder is volledig aansprakelijk voor alle niet onder de dekking van de verzekering vallende schade.

 

– In geval van schade mag de auto niet verplaatst worden en dient huurder contact te leggen met Forensys via het telefoonnummer 199. Er dient een officieel Forensys rapport van het ongeval overhandigd te worden aan Jan Thiel Car Rentals. Wanneer dit rapport niet kan worden overhandigd is huurder volledig aansprakelijk voor de veroorzaakte schade in verband met het ongeval.

 

– Wanneer blijkt dat de huurder overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Jan Thiel Car Rentals volledig aansprakelijk is zal huurder volledig voor de schade aan het gehuurde en door het verhuurde volledig worden belast. Indien de schade niet veroorzaakt is door opzet of schuld van de huurder en de schade verhaald kan worden op de wederpartij is het eigen risico niet van toepassing. Tot het moment dat de schade verhaald is op een aanwijsbare wederpartij wordt de huurder aansprakelijk gesteld en belast voor de schade. Pas als de volledige schade op de wederpartij is verhaald zal restitutie van de kosten aan de huurder plaatsvinden.

– Jan Thiel Car Rentals heeft het recht de voorwaarden omtrent de verzekeringen tussentijds te wijzigen. Indien dit het geval is zal Jan Thiel Car Rentals bij de balie de wijzigingen goed zichtbaar aangeven.

De WA-verzekering dekt geen inbraak en diefstal, dit is volledig voor rekening van de huurder. In beide gevallen is de huurder verplicht aangifte te doen bij de politie. Het politierapport dient direct  bij Jan Thiel Car Rental afgegeven te worden.

 

– Een afgesloten verzekering is niet geldig wanneer blijkt dat:

*           de bestuurder jonger is dan 23 jaar

*           het rijbewijs van de bestuurder ongeldig is cq is ingetrokken

*           de huurauto zich op een ongeplaveide weg begeeft

*           de bestuurder onder invloed is van verdovende middelen, waaronder alcohol, drugs en/of

medicijnen.

Indien een van bovenstaande gevallen van toepassing is, zal de schade volledig voor rekening komen van de huurder.

 

Artikel 4.

– Bij het ophalen van de huurauto wordt het verwachte huurbedrag in rekening gebracht. Betaling kan geschieden door middel van creditcard (+5%), door middel van pinnen met uw bankpas of contant. De volgende creditcards worden geaccepteerd; Mastercard en Visa (+5%).

 

Artikel 5.

– De huurder is verplicht en verbindt zich om alle verschuldigde kosten te betalen alvorens Curaçao te verlaten. Indien nodig zullen eventuele (buiten)gerechtelijke incasso- en rentekosten met een minimum van tenminste 15% en gerechtelijke kosten ten laste van de huurder worden gebracht

 

Artikel 6.

– Uitsluitend de huurder van het voertuig, zoals vermeld in het contract, en de personen welke als ‘extra bestuurder of 2e bestuurder’ in de huurovereenkomst staan vermeld zijn bevoegd het voertuig te besturen. Voor personen die in de huurovereenkomst als ‘extra bestuurder’ worden bestempeld, wordt geen huurtoeslag in rekening gebracht.

– Eventuele schades veroorzaakt door een ‘extra bestuurder’ worden altijd belast aan de hoofdcontractant: de huurder.

– Als de huurder een andere, niet in de huurovereenkomst genoemde, bestuurder toestemming geeft het voertuig te besturen dan wel te verplaatsen, of als de huurder onzorgvuldig is in het voorkomen dat een derde het voertuig bestuurt of verplaatst, is de huurder volledig aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde voertuig, de inzittenden of een derde partij. De huurder kan in een dergelijk geval geen aanspraak meer maken op eventueel afgesloten verzekeringen.

– De huurder dient er zorg voor te dragen dat de voertuigsleutels niet aan een ander dan de in het contract genoemde en door Jan Thiel Car Rentals geaccepteerde ‘extra bestuurder’ worden afgegeven.

– Het is de huurder niet toegestaan met de auto op ongeplaveide wegen te rijden anders dan met een pick-up truck en in dat laatste geval wel uitsluitend met het doel de duik plek te bereiken of te verlaten waar men gaat respectievelijk ging duiken en daarbij de kortste route tot openbare weg van en naar de duikplek te gebruiken.

Schade aan de auto als gevolg van het rijden op ongeplaveide wegen worden niet gedekt door de verzekering waardoor huurder volledig aansprakelijk is. De huurder is vanzelf verantwoordelijk voor het bergen van de auto indien noodzakelijk en draagt zelf de kosten hiervan. Let op: de 24/7 Wegenwacht (Road Service) komt u daar niet helpen en Jan Thiel Car Rentals heeft geen enkele verplichting u hierbij assistentie te verlenen.

– De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan of door het voertuig veroorzaakt als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

– Als een onjuiste voorstelling is gemaakt wat betreft de geldigheid van het rijbewijs of wanneer de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd, zal de schade veroorzaakt aan of door het voertuig niet door de verzekering gedekt worden en komt deze volledig voor de rekening van huurder.

– De huurder is volledig aansprakelijk voor alle boetes en kosten welke voortkomen uit parkeer- of verkeersovertredingen of strafbare feiten welke gepleegd zijn tijdens de huurperiode.

– De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt. Indien er geen toestemming gevraagd is zullen alle extra kosten voor reparatie bij onze garage voor rekening van de huurder.

– Het voertuig mag niet gebruikt worden om tegen een vergoeding passagiers of goederen te vervoeren, of om andere voertuigen te (ver)slepen dan wel te duwen. Schending van dit verbod maakt de huurder volledig aansprakelijk voor elk verlies van of schade aan passagiers, goederen of het voertuig.

Het voertuig mag niet overbelast worden en dient gebruikt te worden op een zorgvuldige wijze. Het is

verboden om meer personen te vervoeren dan er stoelen zijn in het voertuig, inclusief de bestuurder.

– Lekke banden dienen onmiddellijk gerepareerd of vervangen te worden. U kunt de 24/7 Wegenwacht bellen om u gratis te helpen de band te verwisselen. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat door het nalaten hiervan. De reparatiekosten van een lekke band zijn voor rekening van verhuurder, eveneens wanneer de band niet te repareren is en er een nieuwe band moet komen. Huurder neemt daarvoor contact met verhuurder op. Wanneer huurder ver van ons kantoor is dient hij in geval van bandenpech de lekke band direct te laten repareren of vervangen. Op vertoon van reparatie/vervangingsnota zal verhuurder reparatie/vervanging van een lekke band aan huurder vergoeden. Indien echter een lekke band is veroorzaakt door het rijgedrag van huurder zijn de reparatie/vervangingskosten voor rekening van huurder. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door verhuurder.

– Het is de huurder verboden deel te nemen aan enige test, race of wedstrijd met het voertuig. Schending van dit verbod maakt de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade.

 

Artikel 7.

– Jan Thiel Car Rentals is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen, goederen of bagage van de huurder, van een andere bevoegde bestuurder of van andere gebruikers. Dit valt niet onder de dekking van de verzekering.

 

Artikel 8.

– Jan Thiel Car Rentals is gerechtigd het voertuig voor het einde van de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te halen onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade, indien blijkt dat een onjuiste voorstelling is gemaakt omtrent het doel het voertuig te huren of te verkrijgen welke van dien aard is dat wanneer Jan Thiel Car Rentals hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan. Te denken is aan situaties waarbij het voertuig gebruikt is om de wet te overtreden, als het overduidelijk verlaten is of als de huurder enig artikel van deze huurovereenkomst heeft overtreden.

– Bij een eventueel verschil in de interpretatie van de Engelstalige tekst van deze overeenkomst, is de Nederlandstalige doorslaggevend.

 

Artikel 9.

– Eventuele (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 10.

– Op deze huurovereenkomst is het Nederlands Antilliaans Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen dienen voor de op Curaçao daartoe bevoegde rechter.